NS 22 Cdo 2189/2019

ECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.2189.2019.1

Rozsudek

ze dne 21. 10. 2020

Sdílet na Twitteru

Ustanovení

§ 118b odst. 1 OSŘ

Tagy

Lhůty Koncentrace řízení

Kategorie

A – rozhodnutí navrženo k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

#

Koncentrace řízení

Délka lhůty podle § 118b odst. 1 věty druhé OSŘ může přesáhnout 30 dní

Soud není omezen v maximální délce lhůty podle § 118b odst. 1 věty druhé o. s. ř. a ve vztahu ke lhůtě může předseda senátu reagovat na specifické okolnosti věci a na vývoj prvního jednání. Stanovení lhůty delší než 30 dnů by však mělo být spíše výjimečné a řádně odůvodněné okolnostmi konkrétního případu.

Citace

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. 22 Cdo 2189/2019, uveřejněný pod číslem 57/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní

Z odůvodnění rozhodnutí

Byť je při výkladu § 118b o. s. ř. nutné zohlednit úzký vztah s § 114c o. s. ř., nelze – již z pohledu gramatického výkladu – přehlédnout zásadní odlišnosti citovaných ustanovení. Zatímco § 114c o. s. ř. výslovně omezuje dodatečnou soudcovskou lhůtu na 30 dnů a hovoří také o žádosti účastníka řízení, ustanovení § 118b o. s. ř obdobnou úpravu neobsahuje. Citovaná ustanovení obsahují úpravu jiných právních institutů, vztahujících se k jiným fázím soudního řízení. Soud proto není v maximální délce lhůty podle § 118b odst. 1 věty druhé o. s. ř. omezen a ve vztahu ke lhůtě může předseda senátu reagovat na specifické okolnosti dané věci a na vývoj prvního jednání. Stanovení lhůty delší jak 30 dnů by však mělo být spíše výjimečné a řádně odůvodněné okolnostmi konkrétního případu. Je tomu tak proto, že východiska institutu koncentrace řízení by měla být v zásadě stejná [srov. komentář k § 118b o. s. ř. in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 561].

Podobná rozhodnutí

Připravuje se...

Celý text rozhodnutí

Celý text rozhodnutí